Diabolical Points in Coupled Active Cavities with Quantum Emitters

14 Jan 2020 Yang Jingnan Qian Chenjiang Xie Xin Peng Kai Wu Shiyao Song Feilong Sun Sibai Dang Jianchen Yu Yang Shi Shushu He Jiongji Steer Matthew J. Thayne Iain G. Li Bei-Bei Bo Fang Xiao Yun-Feng Zuo Zhanchun Jin Kuijuan Gu Changzhi Xu Xiulai

In single microdisks, embedded active emitters intrinsically affect the cavity mode of microdisks, which results in a trivial symmetric backscattering and a low controllability. Here we propose a macroscopical control of the backscattering direction by optimizing the cavity size... (read more)

PDF Abstract
No code implementations yet. Submit your code now

Categories


  • OPTICS
  • MESOSCALE AND NANOSCALE PHYSICS