Measurement of $R$ between 1.84 and 3.05 GeV at the KEDR detector

24 Nov 2016 Anashin V. V. Aulchenko V. M. Baldin E. M. Barladyan A. K. Barnyakov A. Yu. Barnyakov M. Yu. Baru S. E. Basok I. Yu. Batrakov A. M. Blinov A. E. Blinov V. E. Bobrov A. V. Bobrovnikov V. S. Bogomyagkov A. V. Bondar A. E. Buzykaev A. R. Eidelman S. I. Grigoriev D. N. Glukhovchenko Yu. M. Karnaev S. E. Karpov G. V. Karpov S. V. Kasyanenko P. V. Kharlamova T. A. Kiselev V. A. Kolmogorov V. V. Kononov S. A. Kotov K. Yu. Kravchenko E. A. Kudryavtsev V. N. Kulikov V. F. Kurkin G. Ya. Kuyanov I. A. Levichev E. B. Maksimov D. A. Malyshev V. M. Maslennikov A. L. Meshkov O. I. Mishnev S. I. Morozov I. I. Muchnoi N. Yu. Neufeld V. V. Nikitin S. A. Nikolaev I. B. Okunev I. N. Onuchin A. P. Oreshkin S. B. Osipov A. A. Ovtin I. V. Peleganchuk S. V. Pivovarov S. G. Piminov P. A. Petrov V. V. Prisekin V. G. Rezanova O. L. Ruban A. A. Sandyrev V. K. Savinov G. A. Shamov A. G. Shatilov D. N. Shwartz B. A. Simonov E. A. Sinyatkin S. V. Skrinsky A. N. Sokolov A. V. Sukharev A. M. Starostina E. V. Talyshev A. A. Tayursky V. A. Telnov V. I. Tikhonov Yu. A. Todyshev K. Yu. Tumaikin G. M. Usov Yu. V. Vorobiov A. I. Zhilich V. N. Zhulanov V. V. Zhuravlev A. N.

Using the KEDR detector at the VEPP-4M $e^+e^-$ collider, we have determined the values of $R$ at thirteen points of the center-of-mass energy between 1.84 and 3.05 GeV. The achieved accuracy is about or better than $3.9\%$ at most of the energy points with a systematic uncertainty less than $2.4\%$...

PDF Abstract
No code implementations yet. Submit your code now

Categories


  • HIGH ENERGY PHYSICS - EXPERIMENT