Spectroscopic Evidence of Bilayer Splitting and Interlayer Pairing in an Iron Based Superconductor

13 Jan 2020 Wu Dingsong Hong Wenshan Dong Chenxiao Wu Xianxin Sui Qiangtao Huang Jianwei Gao Qiang Li Cong Song Chunyao Luo Hailan Yin Chaohui Xu Yu Luo Xiangyu Cai Yongqing Jia Junjie Wang Qingyan Huang Yuan Liu Guodong Zhang Shenjin Zhang Fengfeng Yang Feng Wang Zhimin Peng Qinjun Xu Zuyan Qiu Xianggang Li Shiliang Luo Huiqian Hu Jiangping Zhao Lin Zhou X. J.

In high temperature cuprate superconductors, the interlayer coupling between the CuO$_2$ planes plays an important role in dictating superconductivity, as indicated by the sensitive dependence of the critical temperature (T$_C$) on the number of CuO$_2$ planes in one structural unit. In Bi$_2$Sr$_2$CaCu$_2$O$_{8+\delta}$ superconductor with two CuO$_2$ planes in one structural unit, the interaction between the two CuO$_2$ planes gives rise to band splitting into two Fermi surface sheets (bilayer splitting) that have distinct superconducting gap... (read more)

PDF Abstract
No code implementations yet. Submit your code now

Categories


  • SUPERCONDUCTIVITY