Gate-tunable van der Waals heterostructure for reconfigurable neural network vision sensor

26 Mar 2020 Wang Chen-Yu Liang Shi-Jun Wang Shuang Wang Pengfei Li Zhuan Wang Zhongrui Gao Anyuan Pan Chen Liu Chuan Liu Jian Yang Huafeng Liu Xiaowei Song Wenhao Wang Cong Wang Xiaomu Chen Kunji Wang Zhenlin Watanabe Kenji Taniguchi Takashi Yang J. Joshua Miao Feng

Early processing of visual information takes place in the human retina. Mimicking neurobiological structures and functionalities of the retina provide a promising pathway to achieving vision sensor with highly efficient image processing... (read more)

PDF Abstract
No code implementations yet. Submit your code now

Categories


  • MATERIALS SCIENCE
  • DISORDERED SYSTEMS AND NEURAL NETWORKS
  • MESOSCALE AND NANOSCALE PHYSICS
  • APPLIED PHYSICS